Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 01.03.2023 r.

Niniejszy regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Krzysztofa Dominika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ARTGRUPA Agencja Artystyczna Krzysztof Dominik z siedzibą w Warszawie (03-941) przy ul. Zwycięzców 8/1, NIP 118-090-77-64, REGON 012283320 za pośrednictwem sklepu internetowego Sklep.RalphKaminski.com (adres URL: https://sklep.ralphkaminski.com) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie działalności sklepu internetowego.

1. Definicje 

1.1. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ARTGRUPA Agencja Artystyczna Krzysztof Dominik, ul. Zwycięzców 8/1, 03-941 Warszawa, NIP 118-090-77-64, REGON 012283320, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu.

1.2. Sklep - prowadzona przez Sprzedawcę internetowa platforma handlowa działająca pod adresem internetowym https://sklep.ralphkaminski.com umożliwiająca sprzedaż detaliczną Produktów oferowanych przez Sprzedawcę na zasadach opisanych w Regulaminie.

1.3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także - na zasadach i w granicach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa - osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamierzająca zawrzeć na zasadach określonych w Regulaminie Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

1.5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

1.7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

1.8. Konto - element oprogramowania Sklepu, do którego dostęp na Klient na podstawie ustalonego przez siebie loginu i hasła i w którym gromadzone są dane Klienta podane przez niego w celu korzystania ze Sklepu oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

1.9. Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

1.10. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.11. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

1.12. Produkt - rzecz ruchoma lub usługa oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu i mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

1.13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość (bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem i w ramach Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług.

1.14. Opinia - subiektywna opinia o Produkcie i/lub usłudze i/lub formie działania Sklepu i przebiegu realizacji Zamówienia wyrażona przez Klienta za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu opisującej Produkt.

1.15. Najniższa Cena z 30 dni - oznacza informację o najniższej cenie brutto wyrażonej w złotych polskich dane Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny tego Produktu albo w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, jeśli dany Produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni.

1.16. Newsletter - wiadomości wysyłane drogą elektroniczną przez Sprzedawcę dotyczące oferty handlowej Sklepu.

2. Kontakt ze Sklepem i Sprzedającym

2.1. Każda osoba korzystająca ze Sklepu ma możliwość kontaktu ze prowadzącym sklep w każdy z poniższych sposobów:

- korespondencyjnie: Sklep.RalphKaminski.com, Artgrupa, ul. Zwycięzców 8/1, 03-941 Warszawa;

- telefonicznie: +48 692 057 888 w godz. 11.00-17.00 od poniedziałku do piątku;

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].

3. Wymagania techniczne 

3.1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, np. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików cookies.

3.2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu. W przypadku wystąpienia awarii lub błędów technicznych, Sprzedawca niezwłocznie podejmie działania, by ograniczyć negatywne skutki dla Konsumenta zaistniałych problemów technicznych.

3.3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3.4. Konieczne przerwy techniczne planowane przez Sprzedawcę w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Konsumentów. Przerwa w działalności Sklepu związana z inwentaryzacją towaru nie jest uznawana za przerwę techniczną i może potrwać do 7 dni, przy czym Sprzedawca zobowiązuje zamieścić na stronie Sklepu odpowiedni komunikat wraz z informacją o przewidywanej ponownej możliwości korzystania ze Sklepu.

4. Cena Produktu

4.1. Cena każdego Produktu oferowanego w Sklepie podana jest w polskich złotych i zawiera należny podatek VAT oraz nie zawiera koszty dostarczenia Produktu.

4.2. Ceną wiążącą za Produkt jest cena podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia.

4.3. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowej obniżki cen poszczególnych Produktów w ramach działań promocyjnych.

4.4. W przypadku obniżenia ceny Produktu, o którym mowa wyżej, wszystkie niezbędne informacje dotyczące promocji i różnicy w cenach zostaną przedstawione w Sklepie na stronie Produktu, którego dotyczy promocja.

4.5. Najniższa Cena z 30 dni jest zamieszczona na stronie Sklepu przy opisie danego Produktu.

4.6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

4.7. W przypadku Umowy Sprzedaży obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

4.8. Gdy charakter przedmiotu Umowy Sprzedaży nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

4. Zakładanie Konta w Sklepie

5.1. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

5.2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz ustanowienie hasła do logowania.

5.3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.

5.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w ust. 1.2.

5.5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

6. Zasady składania Zamówienia 

6.1. W celu złożenia Zamówienia należy:

6.1.1. zalogować się do Sklepu;

6.1.2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

6.1.3. wybrać sposób płatności i dostawy, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam”

6.1.4. podać i/lub uzupełnić dane niezbędne do realizacji Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Podsumowanie”, a następnie sprawdzić poprawność danych i kliknąć przycisk „Potwierdzam zakup” i dokonać płatności za Zamówienie.

7. Czas realizacji Zamówienia i metody dostawy

7.1. Czas realizacji zamówień wynosi od 3 do 14 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

7.2. Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są widoczne na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

7.3. Dostawa Zamówień realizowana jest na terenie krajów Unii Europejskiej.

7.4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: przesyłka do automatu Paczkomat Inpost lub przesyłka kurierska Inpost na terenie Polski lub przesyłka kurierska na terenie innych krajów Unii Europejskiej.

7.5. Dostawy na terenie Polski realizowane są przez firmę kurierską Inpost, a dostawy na terenie innych krajów Unii Europejskiej realizowane są za pośrednictwem serwisu Furgonetka.pl we współpracy z firmami kurierskimi oraz za przez firmę Poczta Polska SA (usługa EMS Pocztex).

8. Metody płatności

8.1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. 

8.2. Dostępne formy płatności:

- przelew natychmiastowy (tzw. pay-by-link)
- przelew tradycyjny
- BLIK
- Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro 

8.3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

9. Zawarcie Umowy Sprzedaży i przebieg transakcji 

9.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, zgodnie z pkt. 6. Regulaminu.

9.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9.3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

9.4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy określonych w opisie Produktu, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.

9.5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

9.6. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej i zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości Produktów, które można zamówić jednorazowo. Informacja o takim ograniczeniu będzie widoczna w opisie Produktu. Jeżeli Klient jest zainteresowany zakupem ilości sztuk Produktu przekraczającej ewentualne ograniczenia powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia, które przekraczałoby ilość sztuk Produktu objętego ograniczeniem. 

9.7. Sklep ani Sprzedawca nie świadczą usług posprzedażowych, serwisowych oraz nie udzielają gwarancji na Produkty. W razie stwierdzenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę niezgodności Produktów z Umową Sprzedaży (reklamacji) należy postępować zgodnie z zapisami pkt. 11 i 12.

10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

10.1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży i zwrócić Produkt bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez Konsumenta lub inną osobę wskazaną przez Konsumenta, a w przypadku, gdy Zamówienie zostało dostarczone partiami – od odebrania ostatniej partii (przesyłki).

10.2. W przypadku Umowy Sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w pkt. 10.1. biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

10.3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

10.4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną na adresy Sprzedawcy: Artgrupa, ul. Zwycięzców 8/1, 03-941 Warszawa z dopiskiem: Sklep.RalphKaminski.com. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Prosimy o podanie nr konta Konsumenta w celu ułatwienia zwrotu środków.

10.5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

10.6. Skutki odstąpienia od Umowy:

10.6.1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą.

10.6.2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

10.6.3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

10.6.4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.6.5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w ust. 10.4. niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

10.6.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

10.6.7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.6.8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10.6.9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

e) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

11. Reklamacja Produktu zgłaszana przez Konsumenta - niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży

11.1. Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży w szczególności gdy:

a) jego opis, rodzaj, ilość i jakość oraz funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność i inne ich cechy spełniają warunki przewidziane w Umowie Sprzedaży;

b) nadaje się do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi i o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży, i który Sprzedawca zaakceptował;

c) został dostarczony wraz z wszelkimi akcesoriami i instrukcjami, w tym instrukcją instalacji, zgodnie z Umową Sprzedaży;

d) został dostarczony wraz z aktualizacjami zgodnie z Umową Sprzedaży.

11.2. Ponadto Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży gdy:

a) nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Produktu tego samego rodzaju, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub, w przypadku braku takich norm technicznych, branżowych kodeksów postępowania mających zastosowanie w danym sektorze;

b) jest, w stosownych przypadkach, takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży i odpowiada opisowi takiej próbki lub wzoru;

c) został dostarczony, w stosownych przypadkach, wraz z takimi akcesoriami, w tym opakowaniem, instrukcją instalacji lub innymi instrukcjami, których Konsument może zasadnie oczekiwać;

d) występuje w takiej ilości i ma takie cechy i inne funkcje, w tym w odniesieniu do trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla Produktów tego samego rodzaju i których Konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę specyfikę Produktów oraz oświadczenia publiczne składane przez Sprzedawcę na wcześniejszych etapach transakcji, w tym przez producenta, w szczególności w reklamach lub na etykiecie Produktu.

11.3. Sprzedawca nie jest związany oświadczeniami publicznymi, o których mowa w ust. 11.2. d), jeżeli wykaże, że:

a) nie wiedział o danym oświadczeniu publicznym i zasadnie rzecz biorąc nie mógł o nim wiedzieć;

b) przed zawarciem Umowy Sprzedaży oświadczenie publiczne zostało skorygowane w taki sam lub porównywalny sposób, w jaki zostało złożone;

c) oświadczenie publiczne nie mogło mieć wpływu na decyzję o zakupie Produktu.

11.4. W przypadku Produktu z elementami cyfrowymi Sprzedawca zapewnia, aby Konsument był informowany o aktualizacjach, w tym aktualizacjach zabezpieczeń, które są niezbędne do zachowania zgodności Produktu z Umową Sprzedaży i aby takie aktualizacje były mu dostarczane przez okres:

a) w którym Konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę rodzaj i przeznaczenie Produktu oraz z uwzględnieniem okoliczności i charakteru Umowy Sprzedaży, jeżeli Umowa Sprzedaży przewiduje pojedynczą dostawę treści cyfrowych lub usługi cyfrowej;

b) stosownie do przypadku, jeżeli Umowa Sprzedaży przewiduje dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej w sposób ciągły przez określony czas.

Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym terminie aktualizacji dostarczonych przez Producenta, zgodnie z zapisami pkt. 11.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Sprzedaży wynikający wyłącznie z braku odpowiedniej aktualizacji, pod warunkiem że Sprzedawca poinformował Konsumenta o dostępności aktualizacji i konsekwencjach niezainstalowania jej przez konsumenta oraz że niezainstalowanie przez Konsumenta lub niewłaściwa instalacja przez Konsumenta aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej Konsumentowi.

11.5. Uznaje się, że brak zgodności z Umową Sprzedaży nie występuje, jeżeli w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od obiektywnych wymogów zgodności z umową określonych w pkt. 11.1 lub 11.3 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował to odstępstwo w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.6. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za brak zgodności z Umową Sprzedaży istniejący w momencie dostawy Produktu i/lub Produktu z elementami cyfrowymi i który ujawnił się w ciągu dwóch lat od tego momentu.

11.7. W przypadku Produktu z elementami cyfrowymi, gdy Umowa Sprzedaży przewiduje dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej w sposób ciągły przez określony czas, Sprzedawca odpowiada również za brak zgodności z Umową Sprzedaży treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, który wystąpił lub ujawnił się w ciągu dwóch lat od momentu dostawy Produktu z elementami cyfrowymi. W przypadku gdy Umowa Sprzedaży przewiduje dostarczanie w sposób ciągły przez okres powyżej dwóch lat, Sprzedawca odpowiada za brak zgodności treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z Umową Sprzedaży, który wystąpił lub ujawnił się w okresie, w którym zgodnie z Umową Sprzedaży mają być dostarczane treści cyfrowe lub usługa cyfrowa.

11.8. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży Konsument ma prawo żądać doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, do otrzymania proporcjonalnego obniżenia ceny Produktu lub do rozwiązania Umowy Sprzedaży.

11.9. W celu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży Konsument może wybrać między naprawą a wymianą Produktu, chyba że wybrana opcja byłaby niemożliwa do wykonania lub wiązałaby się z niewspółmiernymi kosztami dla Sprzedawcy, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, w tym:

a) wartość, jaką miałby Produkt, gdyby nie wystąpił brak zgodności z Umową Sprzedaży;

b) znaczenie braku zgodności z Umową Sprzedaży;

c) możliwość skorzystania z alternatywnej opcji bez poważnych niedogodności dla Konsumenta.

11.10. Konsument dostarczy Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie na koszt Sprzedawcy, wysyłając Produkt na adres Sprzedawcy podany w ust. 11.19 a).

11.11. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wiązałyby się z niewspółmiernymi kosztami dla Sprzedawcy, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności.

11.12. Konsument ma prawo do proporcjonalnego obniżenia ceny Produktu lub do rozwiązania Umowy Sprzedaży w następujących przypadkach:

a) Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany w przypadku, gdy brakowi zgodności z Umową Sprzedaży można zaradzić przez naprawę lub wymianę, a Konsument udostępnił Produkt Sprzedawcy, którego Sprzedawca nie odebrał lub nie odebrał na własny koszt;

b) Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany w przypadku, gdy naprawa wymaga usunięcia Produktu, który został zainstalowany w sposób zgodny ze swoją specyfiką i przeznaczeniem przed ujawnieniem się braku zgodności z Umową Sprzedaży, lub w przypadku gdy ma zostać dokonana wymiana takiego Produktu, obowiązek naprawy lub wymiany Produktu obejmuje usunięcie Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży oraz instalację wymienionego lub naprawionego Produktu lub poniesienie kosztów związanych z tym usunięciem i instalacją;

c) brak zgodności z Umową Sprzedaży występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży;

d) brak zgodności z Umową Sprzedaży jest na tyle poważny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub rozwiązanie Umowy Sprzedaży;

e) Sprzedawca oświadczy lub z okoliczności jasno wynika, że nie doprowadzi Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym terminie lub bez poważnych niedogodności dla Konsumenta.

11.13. Obniżenie ceny Produktu jest proporcjonalne do zmniejszenia wartości Produktu otrzymanego przez Konsumenta w porównaniu z wartością, jaką miałby ten Produkt, gdyby był zgodny z Umową Sprzedaży.

11.14. Konsument nie ma prawa do rozwiązania Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży jest jedynie nieistotny i Sprzedawca tego dowiedzie.

11.15. Konsumentowi przysługuje prawo wstrzymania się z zapłatą pozostałej części ceny Produktu lub jej części do czasu wypełnienia przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu..

11.16. Konsument wykonuje prawo do rozwiązania Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie, w którym informuje o decyzji o rozwiązaniu Umowy Sprzedaży.

11.17. Jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych w jednym Zamówieniu, a istnieje podstawa do rozwiązania Umowy Sprzedaży, Konsument może rozwiązać Umowę Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych w jednym Zamówieniu, jeśli nie można zasadnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.

11.18. Jeżeli Konsument rozwiązuje Umowę Sprzedaży w całości lub w odniesieniu wyłącznie do niektórych Produktów nabytych w jednym Zamówieniu, to Konsument zwraca Sprzedawcy Produkt lub Produktu na koszt Sprzedawcy oraz Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę zapłaconą za Produkt lub Produkty po ich odbiorze lub otrzymaniu dokumentu potwierdzających odesłanie przez Konsumenta Produkty lub Produktów.

11.19. Konsument zgłasza niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży w wybrany sposób:

a) pisemnie na adres: Artgrupa, ul. Zwycięzców 8/1, 03-941 Warszawa z dopiskiem: Reklamacja - Sklep.RalphKaminski.com;

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], podając w temacie zamówienia informację: Reklamacja - Sklep.RalphKaminski.com i numer Zamówienia.

11.20. Zgłoszenie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powinno zawierać dokładny opis braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz żądanie Konsumenta: naprawa, wymiana Produktu, obniżenie ceny o określoną kwotę lub odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o ile zachodzi taka przesłanka.

11.21. Sprzedawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na zgłoszenie Konsumenta o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania go. Jeżeli w tym terminie Konsument nie otrzyma informacji od Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia, oznacza to, że zostało ono w pełni uznane za zasadne, a Sprzedawca przystąpił do wypełniania żądania Konsumenta.

11.22. Produkt niezgodny z Umową Sprzedaży Konsument powinien odesłać na adres Sprzedawcy podany w ust. 11.19 a). Przesyła powinna zawierać również numer rachunku bankowego Konsumenta, na który zostanie zwrócony koszt wysyłki Produktu i, w zależności od efektu rozpatrzenia zgłoszenia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, cena Produktu.

11.23. W przypadku nieuznania zasadności zgłoszenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży przez Sprzedawcę, a także w przypadku innych sporów, Konsument - oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym - uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do:

a) zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23.09.2016 r.;

b) zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów;

c) bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów.

Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.

11.24. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

11.25. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania zgłoszeń niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

12. Rękojmia dla Przedsiębiorców

12.1. Sprzedawca zapewnia dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych i ponosi odpowiedzialność względem Przedsiębiorcy za wady fizyczne i prawne Produktu (rękojmia).

12.2. Jeśli Produkt ma wadę, Przedsiębiorca może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Produkt z wadą na Produkt wolny od wad lub wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę lub Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast jego wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

12.3. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy podany w ust. 11.19 a). Koszt dostarczenia Produktu pokrywa Sprzedawca.

12.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady Produktu, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat. W tym terminie Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Przedsiębiorca żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

12.5. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy Sprzedaży, Przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej na adres Sklepu, wskazanym w ust. 11.19 a).

12.6. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy Sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Przedsiębiorca nie otrzyma informacji od Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia, oznacza to, że zostało ono w pełni uznane za zasadne, a Sprzedawca przystąpił do wypełniania żądania Przedsiębiorcy.

13. Wyrażanie Opinii

13.1. Wyrażenie Opinii na stronie Sklepu jest dobrowolne i bezpłatne.

13.2. W celu wyrażenia Opinii Klient powinien zalogować się na Konto oraz wypełnić pola formularza pod danym Produktem, podając swoje imię i nazwisko lub pseudonim oraz treść Opinii. Zatwierdzenie opinii przez Klienta następuje po kliknięciu na przycisk „Wyślij”.

13.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że klikając przycisk „Wyślij” wyraża zgodę na publikację Opinii na stronach Sklepu, włącznie z imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem.

13.4. Klient wyrażając Opinię oświadcza jednocześnie, że jest jej wyłącznym autorem i ma do niej wszelkie prawa oraz że Opinia nie narusza obowiązującego prawa ani praw osób trzecich.

13.5. Opinie są zbierane i publikowane przez Sprzedawcę w celu zwiększenia atrakcyjności oferty Sklepu, zebrania informacji dotyczących doświadczeń Klientów związanych z procesem składania Zamówienia oraz w celu polepszenia jakości działania Sklepu.

13.6. Sprzedawca zobowiązuje się publikować wszystkie Opinie (pozytywne i negatywne), ale nie weryfikuje czy Klient wyrażający Opinię zakupił dany Produkt. Opinie są zatwierdzane przez Sprzedawcę.

13.7. Klient może zażądać od Sprzedawcy usunięcia wyrażonej przez niego Opinii, niezależnie od tego, czy została ona opublikowana. W tym celu powinien wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zabezpieczenia Opinii i/lub jej kopii, w przypadku gdy jest to wymagane prawem na podstawie decyzji właściwego organu władzy publicznej lub na jego żądanie.

13.8. Imię i nazwisko lub pseudonim Klienta podane w ramach wyrażenia Opinii oraz sama Opinia nie mogą w szczególności:

a) być sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego - w tym mieć charakteru rasistowskiego, seksistowskiego, ksenofobicznego, homofobicznego i/lub naruszającego godność osób trzecich;

b) zawierać: zdjęć, linków (adresy URL) do stron www i/lub plików, adresów e-mail, danych osobowych i/lub danych teleadresowych, wirusów komputerowych, reklam;

c) naruszać obowiązującego prawa, w tym praw osób trzecich, również w zakresie praw autorskich;

d) zawierać treści wprowadzających w błąd lub fałszywych lub treści, które nie odnoszą się do opiniowanych Produktów, Zamówienia lub funkcjonowania Sklepu;

e) być zredagowane w sposób sugerujący, że autorem ich jest Sprzedawca lub ktoś inny niż Klient, który wyraża Opinię;

f) promować osób trzecich i/lub produktów nieznajdujących się w ofercie Sklepu.

13.9. Sprzedawca w zakresie publikacji Opinii jest uprawniony do:

a) opublikowania Opinii wraz z imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem Klienta, które spełniają wymogi Regulaminu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od chwili potwierdzenia Opinii przez Klienta za pomocą przycisku "Wyślij";

b) usunięcia fragmentu lub całości Opinii w przypadku, gdy Opinia narusza Regulamin lub szczegółowe zasady dotyczące publikowania Opinii określone w niniejszym punkcie;

c) nieodpłatnego korzystania z Opinii w części lub całości w celach informacyjnych i/lub marketingowych związanych z działalnością Sklepu i zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu;

d) zrezygnowania z udostępniania funkcjonalności pozwalającej na wyrażanie Opinii.

13.10. Sprzedawca nie redaguje Opinii ani nie zmienia imienia i nazwiska lub pseudonimu Klienta, ale zastrzega sobie możliwość ich nieopublikowania w przypadku naruszania przez nie Regulaminu.

13.11. Klient przyjmuje do wiadomości, że usunięcie Konta, nie powoduje automatycznie usunięcia zamieszczonych wcześniej przez Klienta Opinii, a imię i nazwisko lub pseudonim Klienta mogą zostać zastąpione danymi z systemu komputerowego Sklepu.

13.12. Klient zobowiązuje się przestrzegać zasad Regulaminu, jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie publikowania Opinii oraz imienia i nazwiska lub pseudonimu. Pomimo dołożenia należytej staranności Sprzedawca nie ma wpływu na ewentualne naruszenie praw lub dóbr osobistych osób trzecich, spowodowane treścią Opinii i/lub imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem Klienta, Sprzedawca nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.

14. Newsletter

14.1. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera. Zgodę można wyrazić poprzez zaznaczenie pola wyboru: na etapie zakładania Konta, składania Zamówienia lub w panelu Konta. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

14.2. Zgoda na otrzymywanie Newslettera udzielana jest bezterminowo, ale Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, zrezygnować z otrzymywania Newslettera przy użyciu linku umieszczonego w każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera lub odznaczając w panelu Konta pole wyboru i zatwierdzając to kliknięciem w przycisk „Zapisz”.

14.3. Newsletter wysyłany jest bezpłatnie, bez określonej częstotliwości i terminów.

15. Postanowienia końcowe 

15.1. Umowa Sprzedaży ze Sprzedawcą zawierana jest w języku polskim.

15.2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym o charakterze technicznym, prawnym i/lub zmianą zasad sprzedaży Produktów i/lub form płatności lub dostawy.

15.3. Sprzedawca poinformuje Klientów Sklepu o zmianie Regulaminu przez opublikowanie tej informacji na stronie internetowej https://sklep.ralphkaminski.com/ oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail do zarejestrowanych użytkowników, zawierającej informację o zakresie planowanych zmian Regulaminu, dacie wejścia ich w życie i jednolitej treści Regulaminu po wprowadzonych zmianach.

15.4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów Sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

15.5. Klienci posiadający Konta w Sklepie, nie zgadzający się na zmianę Regulaminu, mogą złożyć oświadczenie Sprzedawcy w tym zakresie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego powiadomienia:

a) na piśmie: Artgrupa, ul. Zwycięzców 8/1, 03-904 Warszawa, z dopiskiem: Sklep.RalphKaminski.com;

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].

Konta użytkowników, którzy nie akceptują zmian regulaminu zostaną usunięte niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia. O usunięciu Konta zostanie poinformowany wiadomością e-mail.     

15.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta.

15.7. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów polskiego prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa RP.

15.8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące sposób i celów przetwarzania danych są opisane w Polityce Prywatności Sklepu.

15.9. Regulamin wchodzi z życie z dniem 1 marca 2023 r.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży:

 

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

 

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja ………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………..…..…

Data zawarcia umowy i/lub odbioru ………………………………………..……………….

 

 

 

…………………………………… 

podpis konsumenta

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący od 01.01.2023 do 28.02.2023 r.

Niniejszy regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Krzysztofa Dominika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ARTGRUPA Agencja Artystyczna Krzysztof Dominik z siedzibą w Warszawie (03-941) przy ul. Zwycięzców 8/1, NIP 118-090-77-64, REGON 012283320 za pośrednictwem sklepu internetowego Sklep.RalphKaminski.com (adres URL: https://sklep.ralphkaminski.com) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie działalności sklepu internetowego.

1. Definicje 

1.1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży za pośrednictwem i w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ARTGRUPA Agencja Artystyczna Krzysztof Dominik, ul. Zwycięzców 8/1, 03-941 Warszawa, NIP 118-090-77-64, REGON 012283320, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu.

1.3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamierzająca zawrzeć na zasadach określonych w Regulaminie Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

1.4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.ralphkaminski.com

1.6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

1.7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

1.8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

1.9. Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

1.10. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

1.12. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość (bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem i w ramach Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

1.14. Opinia – subiektywna opinia o Produkcie i/lub usłudze i/lub formie działania Sklepu i przebiegu realizacji Zamówienia wyrażona przez Klienta za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu opisującej Produkt.

1.15. Najniższa Cena z 30 dni - oznacza informację o najniższej cenie brutto wyrażonej w złotych polskich dane Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny tego Produktu albo w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, jeśli dany Produkt jest w sprzedaży krócej niż 30 dni.

2. Kontakt ze Sklepem i Sprzedającym

2.1. Każda osoba korzystająca ze Sklepu ma możliwość kontaktu ze prowadzącym sklep w każdy z poniższych sposobów:

- korespondencyjnie: Artgrupa, ul. Zwycięzców 8/1, 03-941 Warszawa;

- telefonicznie: +48 692 057 888 w godz. 11.00-17.00 od poniedziałku do piątku;

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].

3. Wymagania techniczne 

3.1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików cookies.

3.2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu. W przypadku wystąpienia awarii lub błędów technicznych, Sprzedawca niezwłocznie podejmie działania, by ograniczyć negatywne skutki dla Konsumenta zaistniałych problemów technicznych.

3.3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3.4. Konieczne przerwy techniczne planowane przez Sprzedawcę w miarę możliwości w godzinach nocnych, celem zminimalizowania ich skutków wobec Konsumentów. Przerwa w działalności Sklepu związana z inwentaryzacją towaru nie jest uznawana za przerwę techniczną i może potrwać do 7 dni, przy czym Sprzedawca zobowiązuje zamieścić na stronie Sklepu odpowiedni komunikat wraz z informacją o przewidywanej ponownej możliwości korzystania ze Sklepu.

4. Cena Produktu

4.1. Cena każdego Produktu oferowanego w Sklepie podana jest w polskich złotych i zawiera należny podatek VAT oraz nie zawiera koszty dostarczenia Produktu.

4.2. Ceną wiążącą za Produkt jest cena podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia.

4.3. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowej obniżki cen poszczególnych Produktów w ramach działań promocyjnych.

4.4. W przypadku obniżenia ceny Produktu, o którym mowa w pkt. 4.4., wszystkie niezbędne informacje dotyczące promocji (w tym czas jej trwania) i różnicy w cenach zostaną przedstawione w Sklepie na stronie Produktu, którego dotyczy promocja.

4.5. Najniższa Cena z 30 dni jest zamieszczona na stronie Sklepu przy opisie danego Produktu.

4.6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

4.7. W przypadku Umowy Sprzedaży obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

4.8. Gdy charakter przedmiotu Umowy Sprzedaży nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

5. Zakładanie Konta w Sklepie

5.1. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

5.2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz ustanowienie hasła do logowania.

5.3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

5.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w punkcie 1.2.

5.5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

6. Zasady składania Zamówienia 

6.1. W celu złożenia Zamówienia należy:

6.1.1. zalogować się do Sklepu;

6.1.2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

6.1.3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

6.1.4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6.1.5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić Zamówienie w wymaganym przez sposób terminie.

7. Czas realizacji Zamówienia i metody dostawy

7.1. Czas realizacji zamówień wynosi od 3 do 14 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. 

7.2. Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

7.3. Dostawa zamówień realizowana jest na terenie krajów Unii Europejskiej.

7.4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: przesyłka do paczkomatu Inpost lub przesyłka kurierska Inpost na terenie Polski lub przesyłka kurierska na terenie Unii Europejskiej. 

7.5. Dostawy na terenie Polski realizowane są przez firmę kurierską Inpost, a dostawy na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej realizowane są za pośrednictwem serwisu Furgonetka.pl we współpracy z firmami kurierskimi oraz za przez firmę Poczta Polska SA (EMS Pocztex).

8. Metody płatności

8.1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. 

8.2. Dostępne formy płatności:

- przelew elektroniczny
- przelew tradycyjny
- BLIK
- Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro 

8.3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

9. Zawarcie Umowy Sprzedaży i przebieg transakcji 

9.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, zgodnie z pkt. 7. Regulaminu.

9.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9.3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

9.4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy określonych w opisie Produktu, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.

9.5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

9.6. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej i zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości Produktów, które można zamówić jednorazowo. Informacja o takim ograniczeniu będzie widoczna w opisie Produktu. Jeżeli Klient jest zainteresowany zakupem ilości sztuk Produktu przekraczającej ewentualne ograniczenia powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia, które przekraczałoby ilość sztuk Produktu objętego ograniczeniem. 

9.7. Sklep ani Sprzedawca nie świadczą usług posprzedażowych, serwisowych oraz nie udzielają gwarancji na Produkty. W razie stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Produktów z Umową Sprzedaży (reklamacji) należy postępować zgodnie z zapisami pkt. 11.

10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

10.1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość (tj. za pośrednictwem Sklepu) i zwrócić Produkt bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez Konsumenta lub inną osobę wskazaną przez Konsumenta, a w przypadku, gdy Zamówienie zostało dostarczone partiami – od odebrania ostatniej partii (przesyłki).

10.2. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w pkt. 10.1. biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

10.3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

10.4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną na adresy Sprzedawcy wskazane w punkcie 1.2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

Prosimy o podanie nr konta Konsumenta w celu ułatwienia zwrotu środków.

10.5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

10.6. Skutki odstąpienia od Umowy:

10.6.1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość uważa się ją za niezawartą.

10.6.2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

10.6.3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

10.6.4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.6.5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

10.6.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

10.6.7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.6.8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10.6.9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży,

e) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży,

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

11. Niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży

11.1. Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży w szczególności gdy:

a) jego opis, rodzaj, ilość i jakość oraz funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność i inne ich cechy spełniają warunki przewidziane w Umowie Sprzedaży;

b) nadaje się do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi i o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży, i który Sprzedawca zaakceptował;

c) został dostarczony wraz z wszelkimi akcesoriami i instrukcjami, w tym instrukcją instalacji, zgodnie z Umową Sprzedaży;

d) został dostarczony wraz z aktualizacjami zgodnie z Umową Sprzedaży.

11.2. Ponadto Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży gdy:

a) nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Produktu tego samego rodzaju, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub, w przypadku braku takich norm technicznych, branżowych kodeksów postępowania mających zastosowanie w danym sektorze;

b) jest, w stosownych przypadkach, takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży i odpowiada opisowi takiej próbki lub wzoru;

c) został dostarczony, w stosownych przypadkach, wraz z takimi akcesoriami, w tym opakowaniem, instrukcją instalacji lub innymi instrukcjami, których Konsument może zasadnie oczekiwać;

d) występuje w takiej ilości i ma takie cechy i inne funkcje, w tym w odniesieniu do trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla Produktów tego samego rodzaju i których Konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę specyfikę Produktów oraz oświadczenia publiczne składane przez Sprzedawcę na wcześniejszych etapach transakcji, w tym przez producenta, w szczególności w reklamach lub na etykiecie Produktu.

11.3. Sprzedawca nie jest związany oświadczeniami publicznymi, o których mowa w pkt. d), jeżeli wykaże, że:

a) nie wiedział o danym oświadczeniu publicznym i zasadnie rzecz biorąc nie mógł o nim wiedzieć;

b) przed zawarciem Umowy Sprzedaży oświadczenie publiczne zostało skorygowane w taki sam lub porównywalny sposób, w jaki zostało złożone;

c) oświadczenie publiczne nie mogło mieć wpływu na decyzję o zakupie Produktu.

11.4. W przypadku Produktu z elementami cyfrowymi Sprzedawca zapewnia, aby Konsument był informowany o aktualizacjach, w tym aktualizacjach zabezpieczeń, które są niezbędne do zachowania zgodności Produktu z Umową Sprzedaży i aby takie aktualizacje były mu dostarczane przez okres:

a) w którym Konsument może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę rodzaj i przeznaczenie Produktu oraz z uwzględnieniem okoliczności i charakteru Umowy Sprzedaży, jeżeli Umowa Sprzedaży przewiduje pojedynczą dostawę treści cyfrowych lub usługi cyfrowej;

b) stosownie do przypadku, jeżeli Umowa Sprzedaży przewiduje dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej w sposób ciągły przez określony czas.

Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym terminie aktualizacji dostarczonych przez Producenta, zgodnie z zapisami pkt. 11.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Sprzedaży wynikający wyłącznie z braku odpowiedniej aktualizacji, pod warunkiem że Sprzedawca poinformował Konsumenta o dostępności aktualizacji i konsekwencjach niezainstalowania jej przez konsumenta oraz że niezainstalowanie przez Konsumenta lub niewłaściwa instalacja przez Konsumenta aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej Konsumentowi.

11.5. Uznaje się, że brak zgodności z Umową Sprzedaży nie występuje, jeżeli w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od obiektywnych wymogów zgodności z umową określonych w pkt. 11.1 lub 11.3 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował to odstępstwo w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

11.6. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za brak zgodności z Umową Sprzedaży istniejący w momencie dostawy Produktu i/lub Produktu z elementami cyfrowymi i który ujawnił się w ciągu dwóch lat od tego momentu.

11.7. W przypadku Produktu z elementami cyfrowymi, gdy Umowa Sprzedaży przewiduje dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej w sposób ciągły przez określony czas, Sprzedawca odpowiada również za brak zgodności z Umową Sprzedaży treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, który wystąpił lub ujawnił się w ciągu dwóch lat od momentu dostawy Produktu z elementami cyfrowymi. W przypadku gdy Umowa Sprzedaży przewiduje dostarczanie w sposób ciągły przez okres powyżej dwóch lat, Sprzedawca odpowiada za brak zgodności treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z Umową Sprzedaży, który wystąpił lub ujawnił się w okresie, w którym zgodnie z Umową Sprzedaży mają być dostarczane treści cyfrowe lub usługa cyfrowa.

11.8. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży Konsument ma prawo żądać doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, do otrzymania proporcjonalnego obniżenia ceny Produktu lub do rozwiązania Umowy Sprzedaży.

11.9. W celu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży Konsument może wybrać między naprawą a wymianą Produktu, chyba że wybrana opcja byłaby niemożliwa do wykonania lub wiązałaby się z niewspółmiernymi kosztami dla Sprzedawcy, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, w tym:

a) wartość, jaką miałby Produkt, gdyby nie wystąpił brak zgodności z Umową Sprzedaży;

b) znaczenie braku zgodności z Umową Sprzedaży

c) możliwość skorzystania z alternatywnej opcji bez poważnych niedogodności dla Konsumenta.

11.10. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania takiego Produktu od Konsumenta na własny koszt.

11.11. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wiązałyby się z niewspółmiernymi kosztami dla Sprzedawcy, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności.

11.12. Konsument ma prawo do proporcjonalnego obniżenia ceny Produktu lub do rozwiązania Umowy Sprzedaży w następujących przypadkach:

a) Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany w przypadku, gdy brakowi zgodności z Umową Sprzedaży można zaradzić przez naprawę lub wymianę, a Konsument udostępnił Produkt Sprzedawcy, którego Sprzedawca nie odbebrał lub nie odebrał na własny koszt;

b) Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany w przypadku, gdy naprawa wymaga usunięcia Produktu, który został zainstalowany w sposób zgodny ze swoją specyfiką i przeznaczeniem przed ujawnieniem się braku zgodności z Umową Sprzedaży, lub w przypadku gdy ma zostać dokonana wymiana takiego Produktu, obowiązek naprawy lub wymiany Produktu obejmuje usunięcie Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży oraz instalację wymienionrgo lub naprawionego Produktu lub poniesienie kosztów związanych z tym usunięciem i instalacją.

c) brak zgodności z Umową Sprzedaży występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży;

d) brak zgodności z Umową Sprzedaży jest na tyle poważny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub rozwiązanie Umowy Sprzedaży

e) Sprzedawca oświadczy lub z okoliczności jasno wynika, że nie doprowadzi Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym terminie lub bez poważnych niedogodności dla Konsumenta.

11.13. Obniżenie ceny Produktu jest proporcjonalne do zmniejszenia wartości Produktu otrzymanego przez Konsumenta w porównaniu z wartością, jaką miałby ten Produkt, gdyby był zgodny z Umową Sprzedaży.

11.14. Konsument nie ma prawa do rozwiązania Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży jest jedynie nieistotny i Sprzedawca tego dowiedzie.

11.15. Konsumentowi przysługuje prawo wstrzymania się z zapłatą pozostałej części ceny lub jej części do czasu wypełnienia przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie mogą określić warunki i zasady korzystania przez konsumenta z prawa do wstrzymania się z zapłatą.

11.16. Konsument wykonuje prawo do rozwiązania Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie, w którym informuje o decyzji o rozwiązaniu Umowy Sprzedaży.

11.17. Jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych w jednym Zamówieniu, a istnieje podstawa do rozwiązania Umowy Sprzedaży, Konsument może rozwiązać Umowę Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych w jednym Zamówieniu, jeśli nie można zasadnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.

11.18. Jeżeli Konsument rozwiązuje Umowę Sprzedaży w całości lub w odniesieniu wyłącznie do niektórych Produktów nabytych w jednym Zamówieniu, to Konsument zwraca Sprzedawcy Produkt lub Produktu na koszt Sprzedawcy oraz Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę zapłaconą za Produkt lub Produkty po ich odbiorze lub otrzymaniu dokumentu potwierdzających odesłanie przez Konsumenta Produkty lub Produktów.

11.19. Konsument zgłasza niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży w wybrany sposób:

a) pisemnie na adres: Artgrupa, ul. Zwycięzców 8/1, 03-941 Warszawa z dopiskiem: Reklamacja - Sklep.RalphKaminski.com

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected], podając w temacie zamówienia informację: Reklamacja - Sklep.RalphKaminski.com i numer Zamówienia.

11.20. Zgłoszenie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powinno zawierać dokładny opis braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz żądanie Konsumenta: naprawa, wymiana Produktu, obniżenie ceny o określoną kwotę lub odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o ile zachodzi taka przesłanka.

11.21. Sprzedawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na zgłoszenie Konsumenta o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania go. Jeżeli w tym terminie Konsument nie otrzyma informacji od Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia, oznacza to, że zostało ono w pełni uznane za zasadne, a Sprzedawca przystąpił do wypełniania żądania Konsumenta.

11.22. Produkt niezgodny z Umową Sprzedaży Konsument powinien odesłać na adres: Artgrupa, ul. Zwycięzców 8/1, 03-941 Warszawa z dopiskiem: Reklamacja - Sklep.RalphKaminski.com. Przesyła powinna zawierać również numer rachunku bankowego Konsumenta, na który zostanie zwrócony koszt wysyłki Produktu i, w zależności od efektu rozpatrzenia zgłoszenia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, cena Produktu.

11.23. W przypadku nieuznania zasadności zgłoszenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży przez Sprzedawcę, a także w przypadku innych sporów, Konsument - oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym - uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do:

a) zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23.09.2016 r.;

b) zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów;

c) bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów

Wszystkie powyższe pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.

11.24. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

11.25. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania zgłoszeń niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

12. Wyrażanie Opinii

12.1. Wyrażenie Opinii na stronie Sklepu jest dobrowolne i bezpłatne.

12.2. W celu wyrażenia Opinii Klient powinien zalogować się na Konto oraz wypełnić pola formularza pod danym Produktem, podając swoje imię i nazwisko lub pseudonim oraz treść Opinii. Zatwierdzenie opinii przez Klienta następuje po kliknięciu na przycisk „Wyślij”.

12.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że klikając przycisk „Wyślij” wyraża zgodę na publikację Opinii na stronach Sklepu, włącznie z imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem.

12.4. Klient wyrażając Opinię oświadcza jednocześnie, że jest jej wyłącznym autorem i ma do niej wszelkie prawa oraz że Opinia nie narusza obowiązującego prawa ani praw osób trzecich.

12.5. Opinie są zbierane i publikowane przez Sprzedawcę w celu zwiększenia atrakcyjności oferty Sklepu, zebrania informacji dotyczących doświadczeń Klientów związanych z procesem składania Zamówienia oraz w celu polepszenia jakości działania Sklepu.

12.6. Sprzedawca zobowiązuje się publikować wszystkie Opinie (pozytywne i negatywne), ale nie weryfikuje czy Klient wyrażający Opinię zakupił dany Produkt. Opinie są zatwierdzane przez Sprzedawcę.

12.7. Klient może zażądać od Sprzedawcy usunięcia wyrażonej przez niego Opinii, niezależnie od tego, czy została ona opublikowana. W tym celu powinien wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zabezpieczenia Opinii i/lub jej kopii, w przypadku gdy jest to wymagane prawem na podstawie decyzji właściwego organu władzy publicznej lub na jego żądanie.

12.8. Imię i nazwisko lub pseudonim Klienta podane w ramach wyrażenia Opinii oraz sama Opinia nie mogą w szczególności:

a) być sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego; w tym mających charakter rasistowski, seksistowski, ksenofobiczny, homofobiczny i/lub naruszających godność osób trzecich;

b) zawierać: zdjęć, linków (adresy URL) do stron www i/lub plików, adresów e-mail, danych osobowych i/lub danych teleadresowych, wirusów komputerowych, reklam.

c) naruszać obowiązującego prawa, w tym praw osób trzecich, również w zakresie praw autorskich;

d) zawierać treści wprowadzających w błąd lub fałszywych lub treści, które nie odnoszą się do opiniowanych Produktów, Zamówienia lub funkcjonowania Sklepu;

e) być zredagowane w sposób sugerujący, że autorem ich jest Sprzedawca lub ktoś inny niż Klient, który wyraża Opinię;

f) promować produktów i/lub osób.

12.9. Sprzedawca w zakresie publikacji Opinii jest uprawniony do:

a) opublikowania Opinii wraz z imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem Klienta, które spełniają wymogi Regulaminu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od chwili potwierdzenia Opinii przez Klienta za pomocą przycisku "Wyślij".

b) usunięcia fragmentu lub całości Opinii w przypadku, gdy Opinia narusza Regulamin lub szczegółowe zasady dotyczące publikowania Opinii określone w niniejszym punkcie.

c) nieodpłatnego korzystania z Opinii w części lub całości w celach informacyjnych i/lub marketingowych związanych z działalnością Sklepu i zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu.

d) zrezygnowania z udostępniania funkcjonalności pozwalającej na wyrażanie Opinii.

12.10. Sprzedawca nie redaguje Opinii ani nie zmienia imienia i nazwiska lub pseudonimu Klienta, ale zastrzega sobie możliwość ich nieopublikowania w przypadku naruszania przez nie Regulaminu.

12.11. Klient przyjmuje do wiadomości, że usunięcie Konta, zgodnie z pkt. 5.4., nie powoduje automatycznie usunięcia zamieszczonych wcześniej przez Klienta Opinii, a imię i nazwisko lub pseudonim Klienta mogą zostać zastąpione danymi z systemu komputerowego Sklepu.

12.12. Klient zobowiązuje się przestrzegać zasad Regulaminu, jak i przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie publikowania Opinii oraz imienia i nazwiska lub pseudonimu. Pomimo dołożenia należytej staranności Sprzedawca nie ma wpływu na ewentualne naruszenie praw lub dóbr osobistych osób trzecich, spowodowane treścią Opinii i/lub imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem Klienta, Sprzedawca nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.

13. Postanowienia końcowe 

13.1. Umowa Sprzedaży ze Sprzedawcą zawierana jest w języku polskim.

13.2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym o charakterze technicznym, prawnym i/lub zmianą zasad sprzedaży Produktów i/lub form płatności lub dostawy.

13.3. Sprzedawca poinformuje Klientów Sklepu o zmianie Regulaminu przez opublikowanie tej informacji na stronie internetowej https://sklep.ralphkaminski.com/ oraz poprzez wysłanie wiadomości e-mail do zarejestrowanych użytkowników, zawierającej informację o zakresie planowanych zmian Regulaminu, dacie wejścia ich w życie i jednolitej treści Regulaminu po wprowadzonych zmianach.

13.4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

13.5. Klienci posiadający Konta w Sklepie, nie zgadzający się na zmianę Regulaminu, mogą złożyć oświadczenie Sprzedawcy w tym zakresie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego powiadomienia:

a) na piśmie: Artgrupa, ul. Zwycięzców 8/1, 03-904 Warszawa

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].

Konta użytkowników, którzy nie akceptują zmian regulaminu zostaną usunięte niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia. O usunięciu Konta zostanie poinformowany wiadomością e-mail.     

13.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta.

13.7. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów polskiego prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa RP.

13.8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące sposób i celów przetwarzania danych są opisane w Polityce Prywatności Sklepu.

13.9. Regulamin wchodzi z życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

  

Załącznik nr 1 do regulaminu - wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży:

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

  

Ja ………………….…………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………..…… 
Data zawarcia umowy i/lub odbioru: ……………………..……………….

 

……………………………………

podpis konsumenta

 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest firma Blue Media S.A. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.